قوانین و مقررات

تعهد نامه

1-در مدت 12 روز کاری از تاریخ صدور این تعهد نامه به بانک طرف قرارداد شرکت هزاره سوم مراجعه و نسبت به اخذ وام برای تهیه دستگاه اقدام نمایم.

2-در صورتی که بیش از 12 روز کاری مراحل اخذ وام به طول انجامید قیمت دستگاه براساس قیمت روز محاسبه می شود و هیچگونه اعتراضی نیز در این مورد ندارم.

3-در صورت عدم پیگیری برای اخذ وام از بانک برای خرید دستگاه کارتخوان نصف مبلغی که به عنوان پیش پرداخت به شرکت هزاره سوم پرداخت شده است به عنوان حق انصراف توسط شرکت برداشت می شود و نصف دیگر توسط شرکت به من پرداخت می شود و اینجانب نیز در این راستا هیچگونه اعتراضی ندارم.